S.C. GAZ VEST S.A. ARAD
Politica de protecție a datelor cu caracter personal
S.C. Gaz Vest S.A. cu sediul social în mun. Arad, str. Prunului nr. 129, jud. Arad, CUI RO 13061000, J/02/302/200, se aliniază prevederilor Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (în continuare “ Regulamentul”).
S.C. Gaz Vest S.A. cunoaște importanța prelucrării datelor cu caracter personal și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea Regulamentului.
S.C. Gaz Vest S.A. deține baza de date cu informații puse la dispoziție de clienți în procesul de ofertare, încheiere și executare a contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de distribuție a gazelor, contractelor de racordare la sistem și contractelor de prestări servicii și administrează aceste date în condiții de siguranță și numai pentru scopurile reglementărilor legale, specificate, în contextul desfășurării obiectului său de activitate.
În sensul prezentei politicii, se definesc următorii termeni:
* "Date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii salefizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
* "Prelucrarea datelor cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
* "Restricţionarea prelucrării" înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
* "Sistem de evidenţă a datelor" înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcţionale sau geografice;
* "Operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
* "Persoană împuternicită de operator" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
* "Angajați autorizați" înseamnă angajații Societății care primesc, intră în contact cu sau au acces în orice mod la datele cu caracter personal, în vederea îndeplinirii obligațiilor Societățiiîn cadrul diferitelor obligații asumate;
* "Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;
* "Parte terţă" înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;
* "Consimţământ al persoanei vizate" al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
* "Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; …”
* "Autoritate de supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru. În România, aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( în continuare A.N.S.P.D.C.P.).
I. Identificarea persoanelor vizate și a categoriilor de date cu caracter personal care se prelucrează
Persoanele vizate sunt persoanele a căror date personale vor fi colectate și prelucrate în scop contractual și legal, în contextul desfășurării obiectului de activitate.
Datele cu caracter personal avute în vedere de S.C. Gaz Vest S.A. reprezintă orice informații referitoare la clienții - persoane fizice care transmit aceste date, ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, adresa locului de consum, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, codul de abonat, informații privind consumul, date legate de facturare, etc.
Datele cu caracter personal sunt administrate în condiții de siguranță prin utilizarea de măsuri tehnice și organizatorice care asigură securitatea datelor personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau intenționat.
În afara cazului în care prelucrarea datelor personale se realizează pentru executarea unei obligații legale, pentru încheierea sau executarea unui contract, pentru protejarea unui interes legitim, interes public sau interes vital, societatea solicită obținerea unui consimțământ expres al peroanei vizate, care trebuie să fie explicit. Această acceptare trebuie să fie concretizată printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc.
II. Scopul pentru care se colectează și se prelucrează datele cu caracter personal
S.C. Gaz Vest S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
- ofertarea, încheierea și executarea contractelor de furnizare a gazelor naturale, contractelor de distribuție a gazelor, contractelor de racordare la sistem și contractelor de prestări diverse servicii. În vederea executării contractelor se are în vedere orice comunicare către client prin care furnizorul transmite informații privind facturarea, emiterea de notificări sau preavize, plăți, etc;
- prestarea altor servicii față de clienții săi;
- în vederea colectării eventualelor debite și recuperare a creanțelor atât pe cale amiabilă cât și prin intermediul acțiunilor în instanță;
- în legătură cu servicii de comunicații electronice;
- în vederea distribuirii de corespondență către clienți utilizând diferiți prestatori de servicii poștale.
III. Destinatarii datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către furnizor. De asemenea, prelucrarea datelor se poate face şi de către alte societăţi cu care furnizorul a încheiat contracte de prestări servicii pentru:
- administrarea din punct de vedere tehnic a website-ul www.gazvest.com;
- prestarea de servicii de imprimare a facturilor, de orice fel şi distribuire a acestora;
- servicii de comunicare electronică şi telefonică cu clienţii în vederea executării contractelor deja încheiate cu aceştia sau în vederea încheierii unor contracte noi;
- oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor încheiate de furnizor unde beneficiarii sunt clienţi persoane fizice. Datele înregistrate sunt utilizate de către furnizor şi partenerii contractuali ai S.C. Gaz Vest S.A. cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală. În acest sens, S.C. Gaz Vest S.A. se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.
IV. Durata prelucrării datelor
Prelucrarea și folosirea datelor cu caracter personal se va face pe toată durata contractuală până la expirarea obligațiilor contractuale și a termenelor de arhivare.
V. Drepturile persoanelor vizate în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele personale. Astfel, pe lângă dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal, Regulamentul conferă persoanelor vizate și alte drepturi, cum ar fi: dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și pe cel de ștergere al datelor.
1. Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul la restricționarea prelucrării în cazul în care:
- persoana contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
2. Dreptul la rectificarea datelor se referă la corectarea datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
3. Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele personale care o privesc și pe care le-a furnizat Societății într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
4. Dreptul la opoziție
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal.În acest caz, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
5.Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
Reprezintă dreptul clientului de a cere Societății ștergerea datelor cu caracter personal pentru următoarele motive: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul S.C. Gaz Vest S.A.
Refuzul clientului/utilizatorului website-ului www.gazvest.com cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se va reflecta numai asupra prelucrării datelor în scop de marketing, reclamă şi publicitate, măsurarea gradului de mulţumire faţă de serviciile prestate de S.C. Gaz Vest S.A.
Refuzul nu se poate aplica în ceea ce priveşte executarea contractelor încheiate, colectarea debitelor, recuperarea creanţelor atât pe cale amiabilă cât şi prin intermediul acţiunilor în instanţă, ori distribuirea de corespondenţă către client.
Responsabil cu protecția datelor: dna. VÎNĂTU NICOLETA, telefon 0257348410, email office@gazvest.com
Avantajele gazului natural
  • combustibil ieftin in comparatie cu alti combustibili
  • nu mai sunteti obligati sa va ocupati de aprovizionarea si transportul combustibilului
  • automatizarea aparatelor de utilizare a gazului natural
  • nu se produc reziduuri, este un combustibil curat, nepoluant

     
2008. GazVest. Toate drepturile rezervate. | Termeni și conditii